Πληροφοριες για το Πρωτοι

Πληροφορίες για το Πρώτοι

www.protoi.gr: Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Γενικά
Οι όροι της παρούσας δήλωσης αποποίησης ευθύνης (εφεξής αποκαλούμενη «Δήλωση αποποίησης ευθύνης») εφαρμόζονται στον ιστότοπο www.protoi.gr. Παρακαλείστε να τη διαβάσετε προσεκτικά.

Με την είσοδό σας στον παρόντα ιστότοπο και/ή με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού συμφωνείτε να δεσμεύεστε από την παρούσα Δήλωση αποποίησης ευθύνης. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων των ειδικών προϊόντων και υπηρεσιών και της παρούσας Δήλωσης αποποίησης ευθύνης, θα υπερισχύσουν οι ειδικές προϋποθέσεις για τα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες.

Χρήση του διαδικτυακού τόπου
Οι πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αντί της λήψης κατάλληλης συμβουλευτικής υποστήριξης. Τυχόν αποφάσεις που βασίζονται στις πληροφορίες αυτές λαμβάνονται για ίδιο λογαριασμό και με ίδιο κίνδυνο.

Παρόλο που η www.protoi.gr προσπαθεί να παρέχει ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, τις οποίες αποκτά από πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, δεν προβαίνει σε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το εάν οι εν λόγω παρεχόμενες στον ιστότοπο τόπο ή μέσω αυτού πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

Η www.protoi.gr ελέγχει και διατηρεί τον ιστότοπο στην Ελλάδα και δεν εγγυάται ότι οι εν λόγω πληροφορίες είναι κατάλληλες ή διαθέσιμες προς χρήση σε άλλες χώρες. Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε τον παρόντα ιστότοπο από άλλη χώρα, έχετε την ευθύνη για τη συμμόρφωση με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία.

Η www.protoi.gr δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι ο παρόν ιστότοπος λειτουργεί αδιάλειπτα και χωρίς διακοπές.

Απαγορεύεται η χρήση του παρόντος ιστότοπου με τρόπο που μπορεί να εμποδίσει τη χρήση από άλλους χρήστες του Διαδικτύου, που ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο τη λειτουργία του ιστότοπου και/ή να επηρεάσει τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτόν ή μέσω αυτού ή του αντίστοιχου λογισμικού.

Πληροφορίες, προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων
Η www.protoi.gr παρέχει συνδέσμους υπερκειμένου (hypertextlinks) προς ιστότοπους τρίτων. Οι εν λόγω σύνδεσμοι δεν συνεπάγονται έγκριση εκ μέρους της www.protoi.gr των προϊόντων ή υπηρεσιών που παρέχονται στους εν λόγω ιστότοπους ή μέσω αυτών. Η χρήση αυτών των συνδέσμων γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και η www.protoi.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τη χρήση ή τη διαθεσιμότητα των εν λόγω ιστότοπων. Η www.protoi.gr δεν έχει εξακριβώσει την αλήθεια, την ακρίβεια, τη λογική, την αξιοπιστία και την πληρότητα του περιεχομένου τους.

Πνευματική ιδιοκτησία
Η www.protoi.gr διατηρεί όλα τα δικαιώματα (συμπεριλαμβανομένων πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και κάθε άλλου δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας) σχετικά με όλες τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού (συμπεριλαμβανομένων κειμένων, γραφικών και λογότυπων). Απαγορεύεται η αντιγραφή, μεταφόρτωση, δημοσίευση, διανομή ή αναπαραγωγή οποιασδήποτε πληροφορίας του παρόντος ιστότοπου και σε οποιαδήποτε μορφή, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της www.protoi.gr. Ωστόσο, έχετε δικαίωμα να εκτυπώσετε και/ή να μεταφορτώσετε πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο για δική σας προσωπική χρήση.

Online επικοινωνία
Ενδέχεται τα μηνύματα του αποστέλλετε στη www.protoi.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μην είναι ασφαλή. Η www.protoi.gr συνιστά να μην της αποστέλλετε πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση όμως που επιλέξετε να το πράξετε, αποδέχεστε τον κίνδυνο οι εν λόγω πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα να υποκλαπούν, να χρησιμοποιηθούν με λάθος τρόπο ή να αλλοιωθούν από τρίτους.

Αποκλεισμός ευθύνης
Η ιστοσελίδα www.protoi.gr και οι αντιπρόσωποι ή υπεργολάβοι της δεν ευθύνονται κατά το μέγιστο επιτρεπόμενο από το νόμο βαθμό για οιαδήποτε άμεση, έμμεση, ειδική, περαιτέρω, ζημία, ποινικές ρήτρες ή αποζημίωση παραδειγματικού χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων κερδών (ακόμα και στην περίπτωση που η protoi.gr είναι ενήμερη για την πιθανότητα επέλευσης των ανωτέρω), που προκύπτουν ενδεικτικά από (i) τυχόν ελαττώματα, ιούς και άλλες δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τον εξοπλισμό και άλλο λογισμικό που συνδέεται με την πρόσβαση ή τη χρήση του δικτυακού τόπου (ii) τις παρεχόμενες από τον ιστότοπο ή μέσω αυτού πληροφορίες (iii) την υποκλοπή, αλλοίωση ή τη λανθασμένη χρήση των πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στη www.protoi.gr ή σε εσάς, (iv) τη λειτουργία ή τη μη διαθεσιμότητα του παρόντος ιστότοπου, (v) τη λανθασμένη χρήση του παρόντος ιστότοπου, (vi) την απώλεια δεδομένων, (vii) τη μεταφόρτωση ή τη χρήση λογισμικού που διατίθεται από τον παρόντα ιστότοπο, ή (viii) από αξιώσεις τρίτων σχετικά με τη χρήση του παρόντος ιστότοπου.
Ο παρών αποκλεισμός της ευθύνης ισχύει και προς όφελος των διοικητικών στελεχών και των εργαζομένων της www.protoi.gr.

Εφαρμοστέο δίκαιο
Ο παρόν ιστότοπος και η Δήλωση αποποίησης ευθύνης διέπονται και ερμηνεύονται από την Ελληνική νομοθεσία. Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σχετικά με την παρούσα Δήλωση αποποίησης ευθύνης θα υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Ελληνικών δικαστηρίων.

Τροποποιήσεις
Η www.protoi.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τις πληροφορίες που παρέχονται στον ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των όρων της παρούσας Δήλωσης αποποίησης ευθύνης ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Συνιστάται να επανελέγχετε τακτικά τις πληροφορίες που παρέχονται στον παρόντα ιστότοπο ή μέσω αυτού, συμπεριλαμβανομένων των όρων της παρούσας Δήλωσης αποποίησης ευθύνης για τυχόν αλλαγές.

Σχόλια